Inicio de sesión

Què és la Universitat Popular de Sagunt?

Universitat Popular de Sagunt

 1. Història
 2. Per què es caracteritza?
 3. Què ofereixen?
 4. Objectius específics previstos per al proper curs
 5. Estructura organizativa

 

Què és la Universitat Popular de Sagunt?

"La Universitat Popular de Sagunt és un projecte de desenvolupament cultural que actua en el municipi, amb l’objectiu de promoure la participació social, l’educació no formal, la formació i la cultura, per a millorar la qualitat de vida de les persones."

Actualment desenvolupa les seues activitats a través del Departament de Cultura
 de l’Ajuntament de Sagunt.

 

1. HISTÒRIA

Històricament el desenvolupament de les Universitats Populars entronca amb una tradició de pensament iniciada a principis del nostre segle amb la Institució Lliure d’Ensenyança i l’Escola Nova, interrompuda en el període de la dictadura i actualitzada després, a l’empara de la democràcia. Les Universitats Populars (UP) tenen l’origen durant el primer terç del segle XX, i assoleixen el punt màxim de desenvolupament durant l’època de la II República. Durant aquests anys s’assenten a diferents llocs de l’Estat. A la ciutat de València es desenvolupen i es caracteritzen com a espais de formació sociocultural, per tractar de minorar, sobretot, l’alta taxa d’analfabetisme entre la població adulta. Als anys 80 tornen a ressorgir com a fruit d’una necessitat objectiva, en un moment en què l’Educació Permanent d’Adults es trobava en precari i amb uns problemes estructurals greus.

Es defineixen com instruments de les administracions locals de cara a la seua actuació en l’àmbit sociocultural del municipi. Així és com s’ha anat construint com a projecte alternatiu, capaç de donar resposta a inquietuds educatives i culturals existents.

La Universitat Popular de Sagunt es crea, segons consta en la memòria dels curs 1984-1985, amb un caràcter experimental a partir del novembre de 1984, com a programa formatiu dins de la Fundació Municipal de Cultura, amb un reglament o estatuts fundacionals.

Inicialment, l’oferta formativa inclou una proposta de 12 cursos, amb una matrícula de 250 persones. No té una seu pròpia, i per tant aprofita les infraestructures d’aules de col·legis i instituts.

A partir de 1995, la Universitat Popular de Sagunt es constitueix en un programa formatiu i de desenvolupament personal que inclou la realització de cursos i tallers d’acord amb la següent estructura organitzativa de treball:

 • Àrea de FORMACIÓ

 • Àrea de CREACIÓ

 • Àrea d’EXPRESSIÓ CORPORAL I HABILITATS

 • CURSOS MONOGRÀFICS

A partir de l’any 2005, la Fundació Municipal de Cultura cessa com a organisme autònom de gestió, per la qual cosa l’activitat cultural es canalitza per mitjà del Departament de Cultura, integrat com a departament de l’Ajuntament.

Pel que fa a les infraestructures, en l’actualitat encara no disposa d’una seu pròpia, tot i que del 1995 al 2002 ha consolidat espais físics al voltant de set centres de treball. D’entre tots, ara per ara, sols gestiona de forma directa dos dels centres on imparteixen cursos: el Centre de Formació Racó de l’Horta i les aules de la Casa Municipal de Cultura. Per a la resta, aprofita les infraestructures d’altres centres de formació (col·legis públics, Centre Cívic, Escola Permanent d’Adults...) per a realitzar les activitats.

Actualment, té una mitjana de 1.300 alumnes, distribuïts entre 76-80 cursos, que es desenvolupen al llarg d’un curs lectiu (octubre-maig).

La Universitat Popular de Sagunt es constitueix, per tant, com a alternativa sociocultural municipal, els principis teòrics de la qual s’adeqüen als postulats definits per la Federació Espanyola d’Universitats Populars.

 

 

2. PER QUÈ ES CARACTERITZA?

 • Actua en l’àmbit del municipi.

 • Facilita l’accés a l’educació i a la cultura de les persones.

 • Dinamitza la vida cultural de la ciutat.

 • Contribueix a l’actualització formativa d’alguns programes de formació contínua regulats per la Llei d’adults, actuant en coordinació i col·laborant en les necessitats formatives del Centre de Formació de Persones Adultes, que al municipi de Sagunt és competència de la Conselleria de Cultura i Ensenyament.

 • Promou activitats per al temps lliure i oportunitats de relació amb altres persones, fomentant la convivència, l’educació en valors i la participació.

 • Es coordina amb el Departament de Serveis Socials per tal d’atendre les necessitats de desenvolupament personal dels grups més desfavorits i facilitar-ne la integració social.

 • Propicia el desenvolupament cultural com a patrimoni de béns i sistemes de valors ètics i de solidaritat.

 • Assenta els seus programes en el desenvolupament de les accions coordinades amb els departaments de Joventut, Serveis Socials, Àrea de la Dona i Participació Ciutadana, adequant el programa d’activitats a les necessitats formatives i de desenvolupament personal que atenen aquests departaments.

 

 

3. QUÈ OFEREREIXEN?

 

ITINERARI FORMATIU QUE OFEREIX LA UNIVERSITAT POPULAR

A) PROGRAMA DE CURSOS I TALLERS

Formació no reglada: són cursos vinculats a l’EPA que serveixen com a complement curricular formatiu del programa reglat que desenvolupa el Centre de Formació de les Persones Adultes Miguel Hernández, de titularitat de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 

 

 • Accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Accés als cicles formatius en les opcions de tecnologia, dibuix tècnic, economia, opció biologia i física i química.
 • Accés a Programes J: informàtica, fotografia i manualitats i altres cursos monogràfics més específics.

Les accions formatives s’ajusten a la Llei d’adults i incloen matèries reglades i no reglades.

 

Formació no formal, per a millorar el desenvolupament personal:

 1. Cursos de CREACIÓ: orientats a desenvolupar les arts plàstiques, a cobrir mitjançant l’experimentació i la creativitat en el temps d’oci: dibuix, pintura, ceràmica, restauració de mobles, manualitats, fotografia, curtmetratges, decoració de porcellana, teixit i llana, boixets, tapissos...

 2. Cursos d’HABILITATS: destinats a treballar l’autonomia personal, l’autosuficiència i les pràctiques formatives saludables: cuina, tall i confecció, autoestima, estratègies contra la depressió, alimentació, nutrició, herboristeria...

 3. Cursos d’EXPRESSIÓ CORPORAL: dedicats a treballar el cos mitjançant el ritme, la coordinació, la psicomotricitat i la comunicació: relaxació, tècniques d’estirament, tai-txi, ioga, expressió corporal, teatre, dansa del ventre, balls de saló.

 4. MONOGRÀFICS: són cursos de diversitat de continguts que complementen l’oferta dels cursos de llarga durada. No superen les 40 hores lectives i tracten temes diversos que reforcen l’oferta formativa de la resta de cursos. S’ofereixen a la població en dos períodes: matriculació de setembre i matriculació de gener, a partir de la segona quinzena de cadascun dels dos períodes.

Formació per mitjà d’activitats complementàries, canalitzades dins de cada curs:

 • Activitats de desembre

 • Activitats de març

 • Activitats de la Fira de l’Art. Cloenda del curs (última setmana de maig)

 • Eixides a visitar exposicions de pintura, fotografia, etc., a València, a altres espais de la Comunitat i de vegades a la resta de l’Estat. Conéixer els museus valencians i altres museus referents del món de l’art.

 • Tertúlies, projecció d’audiovisuals, estímul de la lectura a través dels Racons de la Consulta, secció d’un fons bibliogràfic relacionat amb el contingut de cada taller.

   

B) PROGRAMA CELOBERT

Seminaris i xarrades orientades a les associacions locals, en coordinació amb l’Àrea de la Dona i el Departament de Participació Ciutadana. Aquest programa atén les demandes de les associacions locals.

 

C) PROGRAMA de L’ESCOLA PER A PARES I MARES

Programa gestionat pel Gabinet Psicopedagògic Municipal i la Universitat Popular. A més, coordina accions concretes amb els departaments de Joventut, Serveis Socials i les Associacions de Mares i Pares dels col·legis i instituts de Sagunt.

 

Per tant, l’oferta educativa, formativa i cultural de la Universitat Popular s’entén com un procés global, integrador i flexible per a facilitar el desenvolupament personal, la creativitat, la participació social i la relació amb l’entorn. Ens plantegem, a més, objectius de major significança, com ara facilitar la interrelació social, fomentar el diàleg i la reflexió, desenvolupar actituds i valors democràtics i contribuir, amb tot, a millorar la qualitat de vida de les persones i de la comunitat. Les reunions de coordinació amb l’alumnat ens permeten canalitzar aquests objectius.

L’oferta s’adapta a la realitat de la localitat. Hem tingut en compte l’entorn sociocultural, les necessitats dels i de les participants, la realitat interna, els recursos tècnics, humans, les infraestructures, els suports institucionals i d’altres organitzacions i, sobretot, la coordinació dels recursos humans i tècnics i d’infraestructures de l’Ajuntament.

Tots aquests programes s’han consolidat i s’han ampliat al llarg del temps amb l’objectiu de fer una Universitat Popular més activa, dinàmica i enriquidora.

Al marge d’aquests programes, hi ha una estructura organitzativa vertebrada a través d’un fòrum de participació que integra representants de l’alumnat i el professorat (reunions de seguiment), amb una operativitat de quatre reunions anuals, en les quals es revisa el funcionament i el seguiment dels cursos, amb les consegüents valoracions. Aquest fòrum, juntament amb els resultats de les enquestes quadrimestrals, permet elaborar els indicadors a partir dels quals podem fer l’avaluació dels objectius previstos.

   

 

4. OBJECTIUS ESPECÍFICS PREVISTOS PER AL PROPER CURS

Pel que fa als OBJECTIUS, aquests són formulats anualment i recullen objectius de caràcter general i d’altres més específics.

  1. Potenciar valors igualitaris, democràtics i participatius.
  2. Consolidar espais docents ambdós nuclis.
  3. Millorar les infraestructures i els espais de treball docent de la Universitat Popular.
  4. Fomentar i potenciar el programa d’activitats complementàries.
  5. Dinamitzar l’espai formatiu Racó de l’Horta, com a centre de desenvolupament sociocultural.
  6. Continuar fomentant la formació didacticopedagògica del professorat.
  7. Coordinar accions amb altres àrees de treball de l’Ajuntament i altres entitats cíviques del municipi: EPA, Joventut, Serveis Socials, associacions de veïns, associacions de dones, AMPA i altres col·lectius municipals.
  8. Aconseguir complir els objectius específics de cada curs, segons consta en el projecte de cada professor/a i ajustant les modificacions d’adequació efectuades d’acord amb el perfil de l’alumnat.

   

   

5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

A. Forma de gestió
Programa integrat dins el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sagunt.

B. Personal
Per a un funcionament normal de la UP, el departament disposa d’un Equip Tècnic a fi de garantir la continuïtat dels programes i dels projectes de la UP.

Aquest Equip Tècnic esta format pels següents membres:

 • Plantilla de monitors temporals (en funció de criteris de demanda): encarregats d’impartir els cursos, que participen en totes les reunions de treball, individualment i col·lectiva, i difonen a l’alumnat la informació dels programes de la UP.
 • Dos conserges: assignats amb un caràcter temporal (octubre-maig), a les dependències del Centre de Formació Racó de l’Horta.
 • El suport administratiu del Departament de Cultura.
 • Una tècnica coordinadora, qui coordina i gestiona la Universitat Popular.

C. Pressupost
La Universitat Popular compta amb una partida econòmica per a atendre les despeses de personal, activitats, manteniment, etc.

D. Infraestructura
La UP requereix una infraestructura mínima de locals, mobiliari, equipaments, etc. Actualment aprofita infraestructures i equipaments ja existents al municipi, com ara la Casa de Cultura Municipal, el Centre de Formació Racó de l’Horta, els Centre d’EPA, la Casa de la Joventut, el Centre Cívic i els col·legis públics (Sant Vicent Ferrer), el Menjador Social i la cuina del CP Mestre Tarrazona per a realitzar els cursos de cuina.

 

 

 

 E. Posada en marxa
Les programacions es defineixen en un pla d’actuació anual aprovat per la Junta de Govern Local durant el mes de juliol, al setembre es realitza la matriculació i a partir del dia 13 d’octubre comença a desenvolupar-se la tasca docent de tots els cursos.

F. Matriculació
Inscripció i matriculació a partir de la segona quinzena del mes de setembre.

 

 

 

G. Procediment de matriculació
Preinscripció i matriculació el mateix dia, per ordre correlatiu d’inscripció, atenent les dades anunciades en el tríptic informatiu. La matrícula queda confirmada quan s’efectua el pagament i es realitza la inscripció mitjançant la fitxa de matriculació.

 

H. Requisits de matriculació. Documentació: 

 • DNI
 • Fitxa d’inscripció
 • Pagament de taxa ( document d’autoliquidació).

 • I. Inici de curs
  A partir del dia 13 d’octubre, a les aules que la Universitat Popular disposa en la programació