Navega cap amunt
Inicia

Tinences d´Alcaldia

Tinents d'Alcaldia, funcions i normativa

Actualment hi ha designats els següents Tinents d'Alcalde, que són, per l'orde del seu nomenament:

  1. 1.      Sra. Maria José Carrera Garriga
    2.      Sr. Guillermo Sampedro Ruiz
    4.      Sr. Javier Raro Gualda
    5.      Sra. Asunción Moll Castelló
  2. 7.      Sr. Josep María Gil Alcamí​

​​
Concepte
En cas de vacant, absència o malaltia de l'Alcalde és substituït pels Tinents d'Alcalde, que són anomenats i revocats per l'Alcalde d'entre els regidors que són membres de la Junta de Govern, sense que el seu nombre puga excedir el d'esta
Competències
Els Tinents d'Alcalde exerciran, per delegació, les atribucions que l'Alcalde els conferisca i podran ostentar o no la titularitat d'una Àrea de Govern.
Normativa aplicable
Art. 20.1 a) i  23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Arts. 46-48 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Art. 32 del Reglament Orgànic Municipal (BOP número 35, de data 11/02/2009. Suplement 1. Pàgina 25. Secció Municipis).

 ​