Inicia

L'Ajuntament

Organigrama, funcions i normativa d'aplicació

L'Ajuntament és l'òrgan representatiu municipal per excel·lència, que es defineix com l'òrgan de govern i administració del municipi, integrat per l'Alcalde i els regidors.

Els regidors són triats pels veïns mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, mentre que l'alcalde serà triat pels regidors.

En l'estructura de l'Ajuntament de Sagunt es distingeix entre l'organització pròpia de la Corporació, els Organismes Autònoms i una societat anònima municipal.

                                                                                                                                                     

Quant a l'organització pròpia de la Corporació, podeu consultar en el següent document (Organigrama, punxe ací) l'estructura amb la composició actual de tots el Òrgans de l'Ajuntament, sent aquesta la representació gràfica de la mateixa:

 
 
 
NORMATIVA D' APLICACIÓ:
        Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
        Llei 8/2010, de 23 de juny de règim local de la Comunitat Valenciana.
 
 
        RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
 
 
        Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.) BOP número 35, de data 11/02/2009. Suplement 1. Pàgina 25. Secció Municipis.