Inicia

Comissions Informatives

Composició, funcions i normativa
Actualment estan constituïdes les següents Comissions Informatives:

Comissió Informativa Permanent de Modernització de l’Administració:

Titular: Sra. Maria José Carrera Garriga 

Suplent: Sr. Javier Raro Gualda 

Matèries a tractar:
-          Personal i Règim Interior.
-          Noves Tecnologies.
-          Gabinet de Comunicació.
-          SAIC i Serveis Generals.
-          Igualtat.
-          Participació Ciutadana.
-          Transparència.​
 
Comissió Informativa Permanent d'Economia i Organització Municipal i Especial de Comptes:
Suplent: Sra. Asunción Moll Castelló 
Matèries a tractar:
-          HISENDA:
·         Intervenció.
·         Gestió Tributària.
·         Tresoreria.
·         Recaptació.
-          Policia Local.
-          Protecció Civil.
-          Contractació.
-          Patrimoni Municipal.
 
Comissió Informativa Permanent de Benestar:
Matèries a tractar:
-          Serveis Socials.
-          Majors.
-          Vivenda.
-          Cooperació.
-          Sanitat i Consum (OMIC).
-          Cementeris.
 
Comissió Informativa Permanent de Territori i Sostenibilitat:
Titular: Sr. Javier Raro Gualda 
Matèries a tractar:
-          Urbanisme.
-          Activitats.
-          Medi Ambient.
-          Mobilitat Urbana.
-          Manteniment.
-          Aigües.
 
Comissió Informativa Permanent de Cultura, Educació i d’Oci:
Suplent: Sr. Roberto Rovira Puente 
Matèries a tractar:
-          Esports.
-          Joventut i Infància.
-          Cultura.
-          Memòria Històrica i Democràtica.
-          Educació.
-          Universitat Popular.
-          Arxius i Biblioteques.
-          Promoció del Valencià.
 
Comissió Informativa Permanent de Promoció de la Ciutat:
Titular: Sra. Asunción Moll Castelló 
Matèries a tractar:
-          Promoció Econòmica i Industrial.
-          Turisme.
-          Comerç i Mercats (AFIC).
-          Platges.
-          Patrimoni Cultural i Industrial.
-          Festes.
-          Cultura Popular.
-          Agermanament.
 
A més de les Comissions Informatives Permanents es creen les següents Comissions Informatives Especials:
Comissió Informativa Especial sobre la remodelació platges Port de Sagunt, Almardà i Corint.
Comissió Informativa Especial per al seguiment del conveni entre l’Ajuntament i l’empresa LAFARGE.
Comissió Informativa Especial sobre Seguiment de la Gestió de l’Aigua.
 
Concepte
En els municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys quan així ho dispose el seu Reglament Orgànic o ho acorde el Ple, existiran, òrgans que tinguen com a objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com al seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern i els regidors amb delegacions.
Composició
Tots els grups polítics integrants de la Corporació tindran dret a participar en els dits òrgans, per mitjà de la presència de regidors pertanyents als mateixos. La seua composició s'acomodarà a la proporcionalitat entre els distints grups polítics representats en la Corporació.
Competències
Emeten dictamen preceptiu excepte cas d'urgència, i no vinculant, dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Comissió de Govern quan ésta actue amb competències delegades del Ple. Igualment, informaran aquells assumptes de la competència pròpia de la Junta de Govern i Alcalde que li siguen sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquells.
Classes de Comissions Informatives.
Les Comissions Informatives, amb caràcter general, seran permanents i coincidiran amb el número i denominació de les grans àrees e que s'estructuren els servicis de l'Ajuntament. Seran Comissions Informatives especials, les creades pel Ple per a un assumpte concret, les quals s'extingiran una vegada informat o dictaminat el mateix.
Normativa aplicable
Art. 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Art. 31 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de règim local de la Comunitat Valenciana.
Arts. 123-127, 134-138 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Arts. 39-46 del Reglament Orgànic Municipal (BOP número 35, de data 11/02/2009. Suplement 1. Pàgina 25. Secció Municipis).
 

​ ​