Inicia

Consells Sectorials Municipals

Composició, funcions i normativa

El Ple de la Corporació pot acordar l'establiment de Consells Sectorials, la finalitat dels quals és la de canalitzar la participació de la ciutadania i de les seues associacions en els assumptes municipals.

​Actualment existeixen els Consells Sectorials Municipals que a continuació s'indiquen:


Consell Municipal de l'Esport

President

Sr. Javier Raro Gualda

Naturalesa

El Consell Municipal de l'Esport de Sagunt es va crear com a instrument fonamental de diàleg i concertació entorn de les polítiques de desenvolupament i foment de l'esport en l'àmbit de Sagunt, configurant-se per tant com un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu i assessor.

Composició

El Consell Municipal de l'Esport Social estarà format per el/la president/a i per representants de col·lectius esportius (titulars i suplents) nomenats pel ple de la Corporació que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit d'actuació del Consell.

Els membres del Consell Municipal de l'Esport amb veu i amb vot són:

         ·       El/la president/a del Consell.

       ·       Onze membres que a títol individual o com a representants de col·lectius del món de l'esport siguen nomenats pel ple de la Corporació a proposta dels grups polítics municipals que integren l'Excel·lentíssim Ajuntament.

         ·      Un representant del Consell Escolar Municipal, designats per aquest.

Secretari/a: Ho serà el secretari general de l'Excel·lentíssim Ajuntament o funcionari/a del mateix en qui delegue.

Altres assistents:

A les sessions del Consell podran assistir, amb veu però sense vot, aquelles persones que es consideren adequades en raó de la seua competència o activitat i en funció de les matèries que vagen a ser objecte d'informe, que per a aquests punts siguen citats per la Presidència.

Així mateix, també podran ser citats per la Presidència el personal tècnic nomenat per l'el/la president/a del Consell entre els/as emprats/as de l'Excel·lentíssim Ajuntament i un representant de cadascun dels grups polítics municipals.

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV


Consell Municipal de Cultura

Presidenta

Sra. Asunción Moll Castelló

Naturalesa

Òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu i assessor, té com a objectiu el d'articular vies de participació social amb la finalitat d'optimitzar els recursos, programes i prestacions culturals, i exerceix, en el marc de les seues competències, funcions d'informe i proposta.

Composició

       ·         El ple del Consell Municipal de Cultura de Sagunt estarà presidit per el/la alcalde/*sa o regidor/a en qui delegue.

      ·         Formaran part del ple del Consell, a més del seu president, dotze membres que a títol individual o com a representants de col·lectius del món de la cultura siguen nomenats pel ple de la Corporació a proposta dels grups polítics municipals que s'integren en l'Excel·lentíssim Ajuntament, desenvolupen la seua activitat en l'àmbit d'actuació del Consell.

       ·         Serà secretari del Consell el secretari general de l'Excel·lentíssim Ajuntament o funcionari en qui delegue.

      ·         Excepcionalment, i en ocasió de la celebració d'una sessió plenària en concret, el president podrà convidar a assistir, amb veu però sense vot, a aquelles persones físiques o representants d'associacions que tinguen interés o coneixement especial sobre un assumpte específic que figure en l'ordre del dia. Celebrada aquesta s'extingirà el dret d'assistència a les sessions del Consell.

Reglament/Estatuts

Estatuts​


Consell Assessor de Turisme

Presidenta

Sra. Natalia Antonino Soria

Naturalesa

Òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i assessor, per a tots aquells assumptes que, des dels òrgans corporatius, es considere necessari sotmetre en matèria de participació, promoció, atenció, manteniment i explotació dels recursos turístics.

Composició

El Consell Assessor de Turisme  s'integra en l'Àrea o Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Sagunt i tindrà la següent composició:

a)      El/la president/a, que serà el/la Alcalde/*sa o Regidor/a en qui delegue.

b)  Regidor de turisme, que ostentarà el càrrec de Vicepresidència d'aquest. En cas que la Presidència recaiga en aquest Regidor, la Vicepresidència serà ostentada pel Regidor Delegat de Cultura.

c)   Un representant titular i un altre suplent de les Associacions implantades en el terme municipal, vinculades amb l'activitat turística, interessades a participar en el Consell Assessor i es troben inscrites en el Registre Municipal d'Associacions, o s'inscriguen per a participar en aquest.

d)      Persones procedents o vinculats/as al sector turístic a proposta dels grups municipals del consistori.

Serà Secretari/a del Consell Assessor de Turisme el de l'Ajuntament de Sagunt o funcionari/a en qui delegue, que actuarà amb veu però sense vot.

Altres assistents:  A les sessions del Consell podran assistir també amb veu, però sense vot, aquelles persones que es consideren adequades per raó de la seua competència o activitat en funció de les matèries que vagen a ser objecte d'examen o estudi i prèvia invitació o autorització per part del President/a.

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV


Consell Sectorial d'Agricultura

Presidenta

Sra. Gloria María Parra Calero

Naturalesa

Òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i assessor, per a canalitzar la participació social en matèria agrària.

Composició

a) El/la president/a, que serà l'alcalde/sa o regidor/a en qui delegue.

b) Un vocal designat per cada grup polític municipal, excepte aquell que tinga la presidència.

c) Un representant titular i un altre suplent de totes les associacions agràries, ramaderes, de regants, sindicats i cooperatives del sector agrari implantades en el terme municipal, que estiguen interessades a participar en el Consell Sectorial i es troben inscrites en el Registre Municipal d'Associacions o s'inscriguen per a participar en aquest.

Reglament/Estatuts

Veure Estatuts​​


Consell Municipal d'Accessibilitat de Sagunt

President

Sr. Josep María Gil Alcamí

Naturalesa

Òrgan de participació sectorial les funcions de la qual són l'assessorament i via de participació en matèria d'accessibilitat,  proposa l'adopció de mesures tendents a corregir o millorar les deficiències o problemes que el Consell detecte, així com  l'estudi i desenvolupament del Pla d'Accessibilitat de Sagunt.

Composició

Tindrà com a òrgans de funcionament, els 2 següents:

        a)      El ple del Consell.

        b)      La Comissió Assessora.

A).El ple del Consell estarà compost pels següents membres:

         ·         El president: L'alcalde/alcaldessa o Regidoria d'Habitatge i Accessibilitat.

         ·         Un representant de la Federació Local de AA.VV.

         ·      6 representants de col·lectius ciutadans, inscrits en el Registre Municipal d'Associacions i en les finalitats fundacionals de les quals s'especifique la defensa de la igualtat de les persones amb discapacitat.

La secretària general de l'Excel·lentíssim Ajuntament o funcionari en qui delegue, actuarà com a secretari del Consell.

B) La Comissió Assessora, composta per un mínim de tres tècnics municipals designats per l'alcalde/alcaldessa, elaborarà els dictàmens tècnics que, relacionats amb les matèries de la seua competència, li encomanen el ple del Consell o el president. La Comissió Assessora podrà recaptar la col·laboració d'experts entre persones amb especial preparació i reconeguda experiència en l'àmbit de la consulta.

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV

 

Consell Municipal de Benestar Social

President

Sr. Francisco Alejandro Sotoca Ruiz

Naturalesa

Òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i assessor, per a articular vies de participació social, amb la finalitat d'optimitzar els recursos, programes i prestacions que  configuren el Sistema Públic de Serveis Socials.

Composició

El Consell sectorial de Benestar Social estarà format per el/la alcalde/*sa o regidor/a en qui delegue (que serà el seu president) i per representants (titulars o suplents) de col·lectius socials que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit d'actuació del Consell.

Els membres del Consell Sectorial de Benestar Social amb veu i amb vot són:

·         El/la president/a del Consell.

·         Tres representants designats per la Federació de *AA.*VV.

·         Un/a representant per cada sindicat majoritari que existisca en la localitat.

·         Un/a representant de la/s organització/és empresarial/és.

·         Un/a representant de cada associació de discapacitats/as sensorials.

·         Un/a representant de cada associació de discapacitats/as físics.

·         Un/a representant de cada associació de discapacitats/as psíquics.

·         Un/a representant de cada associació de malalts mentals.

·         Un/a representant del Consell Municipal de majors.

·         Un/a representant del Consell Municipal de dones.

·         Un/a representant de cada associació d'immigrants.

·         Un/a representant de cada associació gitana.

·         Dos representants de les associacions de joves.

·         Un/a representant de cada associació que actue en el sector del menor i família.

·         Un/a representant del Consell Escolar Municipal.

·         Un/a representant del Patronat Municipal d'Esports

·         Un/a representant de cada associació de trastorns addictius.

·         Quatre representants de les associacions de voluntariat.

·         Fins a dos representants d'altres entitats que incidisquen en l'àmbit d'activitat del Consell.​

La composició del Consell queda oberta a representants d'altres associacions que, reunint els requisits legals, treballen en la localitat i sol·liciten participar en el Consell.

Els membres del Consell amb veu, però sense vot:

·         Secretari/a: el secretari general de l'Ajuntament o funcionari/a del mateix en qui delegue.

·         Tres assessors tècnics, nomenats per el/la president/a del Consell entre els/as emprats/as de l'Excm. Ajuntament.

·         A les sessions del Consell podran assistir també amb veu, però sense vot, aquelles persones que es consideren adequades per raó de la seua competència o activitat en funció de les matèries que vagen a ser objecte d'examen.

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV


Consell Municipal de Pau, Solidaritat i Cooperació

Presidenta

Sra. Maria Josep Soriano Escrig

Naturalesa

Òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i assessor  amb l'objectiu d'articular vies de participació relacionats amb la cultura de la pau, la solidaritat i la cooperació al desenvolupament, prestant especial atenció a la sensibilització, formació i educació cívica i comunitària en el nostre municipi.

Composició

El Consell Sectorial de Pau i Solidaritat estarà format per l'alcaldessa o alcalde, o regidora o regidor en qui delegue, que serà el seu president, i per representants, titulars o suplents, de col·lectius socials i veïnals que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit d'actuació del Consell.

Els membres del Consell Sectorial de Pau i Solidaritat, amb veu i amb vot:

          ·         La Presidència del Consell.

          ·         Una representació de l'Associació Comerç Just i Solidari.

          ·         Una representació de cada ONG que desenvolupe la seua labor en l'àrea de la solidaritat i la cooperació internacional.

          ·         Una representació de les entitats de voluntariat social amb implantació en el municipi.

          ·         Una representació del Consell Escolar Municipal.

          ·         Una representació del CEFIRE (Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius).

          ·         Una representació de la Federació d'Associacions de Veïns.

La composició del Consell queda oberta a representants d'altres associacions que, legalment constituïdes, treballen en la localitat i que en el futur sol·liciten participar en el Consell.

Membres del Consell amb veu, però sense vot:

a)      Secretaria: El secretari o secretària general de l'Excel·lentíssim Ajuntament o persona o funcionària del mateix en qui delegue.

b)      Assessoria tècnica, una persona funcionària nomenada per la Presidència del Consell.

A les sessions del Consell podran assistir també amb veu, però sense vot, aquelles persones que es consideren adequades per raó de la seua competència o activitat en funció de les matèries que vagen a ser objecte d'examen

Reglament/Estatuts

Edicto Publicación BOPV


Consell Assessor de Comerç

Presidenta

Sra. Gloria María Parra Calero

Naturalesa

Òrgan de participació ciutadana en tots els assumptes i matèries que puguen incidir en el desenvolupament de l'activitat comercial de la localitat, es regeix pels seus Estatuts aprovats per acord de Ple de 28-02-00.

Composició

El Consell Assessor de comerç actuarà en ple, que estarà format per:

         1.       Un president que serà l'alcalde o regidor en qui delegue.

         2.       El regidor delegat de Comerç.

         3.       Els presidents de les associacions de Comerç del Municipi de Sagunt.

         4.       Un secretari amb veu però sense vot, que ho serà el de la Corporació o funcionari en què el mateix delegue.

         5.       Personal tècnic de l'Ajuntament adscrit a l'àrea de comerç que designe el president, amb veu però sense vot.

Podran assistir i ser sentides aquelles persones que pels seus coneixements en determinades matèries siguen requerides pel propi consell, en cap cas tindran dret a vot.

Reglament/Estatuts

Veure Estatuts​


Consell Assessor de Patrimoni

President

Sr. Roberto Rovira Puente

Naturalesa

Amb la finalitat de canalitzar la participació del teixit social en els assumptes d'interés patrimonial es crea el Consell Assessor de Patrimoni a l'Ajuntament de Sagunt, com a òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i assessor, per a tots aquells assumptes que, des dels òrgans corporatius, es considere necessari sotmetre en matèria de participació, promoció, atenció, manteniment i protecció del patrimoni.


Composició

El Consell Assessor de Patrimoni s'integra en l'Àrea o Regidoria de Patrimoni Històric i Industrial de l'Ajuntament de Sagunt i tindrà la següent  la següent composició: 


       a)      El/la president/a, que serà el/la Alcalde/*sa o Regidor/a en qui delegue.


       b)      Regidor de patrimoni històric i industrial que ostentarà el càrrec de Vicepresidència d'aquest. En cas que la Presidència recaiga en aquest Regidor, la Vicepresidència serà ostentada pel Regidor Delegat de Cultura.


       c)       Un representant titular i un altre suplent, per cadascuna de les Associacions implantades en el terme municipal, en els estatuts del qual es declare expressament tindre entre els seus objectius la difusió, conservació i que estiguen interessades a participar en el Consell Assessor i es troben inscrites en el Registre Municipal d'Associacions o s'inscriguen per a participar en aquest.


       d)      Es convocarà a les sessions a tècnics municipals qualificats directament vinculats amb el tema a tractar segons ordre del dia fixat.


      e)      Es podrà convidar a un representant de qualsevol associació de veïns del municipi que estiga directament vinculada amb el tema a tractar segons l'ordre del dia fixat.


Serà Secretari/a del Consell Assessor de Patrimoni el de l'Ajuntament de Sagunt o  funcionari/a en qui delegue, que actuarà amb veu però sense vot.


Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV


Consell de Benestar Animal

President

Sr. Francisco Javier Timón Saura

Naturalesa

Òrgan complementari municipal a fi de conduir i fomentar la participació dels ciutadans, associacions i empreses en els diversos assumptes municipals relacionats amb el benestar dels animals de companyia.

Composició

La composició del Consell Sectorial de Benestar Animal s'adequarà als següents criteris:

·         Presidència: ho exercirà l'Alcaldia, o un membre de la Corporació en qui delegue.

·         Vocals de representació política: cap.

·         Vocals que vetlen pel benestar dels animals de companyia: un/a representant de cadascuna de les associacions o entitats protectores dels animals, o de qualsevol associació o empresa, que entre les seues finalitats recollides expressament en els seus estatuts, continga la defensa i protecció dels animals de companyia, que estiguen legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Associacions de Veïns de Sagunt en representació del moviment veïnal.

·         Vocals de caràcter individual: en atenció al seu especial coneixement o experiència en l'àmbit de la protecció d'animals de companyia. 

·         l'Ajuntament en Ple podrà designar igualment una determinada persona com a membre d'aquest consell sectorial.

·         Un/a veterinari/ària d'entre els que exerceixen en el municipi de Sagunt, a proposta del Col·legi de Veterinaris.

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV


Consell Municipal de les Persones Majors

President

Sr. Francisco Alejandro Sotoca Ruiz

Naturalesa

Consell de les Persones Majors de Sagunt es va crear amb la finalitat d'instrumentar la participació i col·laboració de les persones majors en la definició, aplicació, seguiment de la planificació i ordenació dels serveis per a millor atenció a les seues necessitats, així com per a la defensa dels seus drets i la promoció del seu benestar. Es troba entre les seues funcions el potenciar l'envelliment actiu de la població, entés aquest com la promoció i protecció integral de les persones majors i en el reconeixement dels drets, relatius a la independència, la participació, la dignitat, l'assistència i realització dels propis desitjos, potenciant la seua participació i protagonisme ple en la construcció de la societat.


Composició​

La composició del Consell de les Persones Majors de Sagunt serà la següent:


         ·         Membres del Consell amb veu i vot:

 

a.   La Presidència: Alcalde/*sa o persona en qui delegue.

b.   Les Vocalies  (representants de les associacions i/o entitats de persones majors del municipi).

c.   Un/a representant de cadascuna de les entitats existents en el Municipi en l'àrea de les persones majors que hagen sol·licitat formar part del consell.

d.    Igualment tindrà la condició de vocal un/a representant de cadascun dels Centres Especialitzats d'atenció a persones Majors dependent de la Conselleria amb competència en matèria de serveis socials.

e.   Un/a representant de les seccions sindicals de pensionistes i jubilats dels sindicats amb seu i representació en el municipi.

 

         ·         Membres del Consell amb veu, però sense vot:

 

a)      La Secretaria: el/ la Secretari/a General de l'Ajuntament o funcionari/a del mateix en qui delegue.

b)      Un/a assessor/a tècnic, nomenat per el/la President/a del Consell entre els/as treballadors del departament de l'Ajuntament de Sagunt amb competència en matèria de persones majors.

c)        A les sessions del Consell podran assistir també amb veu, però sense vot, aquelles persones que es consideren adequades per raó de la seua competència o activitat en funció de les matèries que vagen a ser objecte d'examen, a petició del ple del Consell i convocades per la Presidència.

d)      Igualment podran assistir amb veu però sense vot els/les regidors/as i membres de la Comissió Informativa on estiguen adscrites les competències de participació de les persones majors.​

 

Reglament/Estatuts

Publicació BOPV


Consell Municipal de la Infància

President

 Sr. Guillermo Sampedro Ruiz

Naturalesa

Òrgan de participació i consulta no vinculant de l'Administració Municipal per a tots aquells assumptes que, des dels òrgans corporatius, es considere necessari sotmetre en matèria de participació, promoció, atenció i protecció a la infància. Entre les seues funcions es troba exercir d'òrgan de participació i de via de comunicació entre els xiquets i xiquetes i la Corporació Local.

Composició

1. Presidència. El Consell estarà presidit per l'Excm. Senyor Alcalde, que podrà delegar la presidència en el Regidor que a aquest efecte designe.

2. Vocalies. A més del President, el Consell estarà format pels següents membres, en qualitat de vocals:

a. El Regidor Delegat de Joventut que ostentarà el càrrec de la Vicepresidència d'aquest. En cas que la Presidència recaiga en aquest Regidor, la Vicepresidència serà ostentada pel Regidor Delegat d'Ensenyament.

b. El Regidor Delegat d'Ensenyament.

c. El Regidor Delegat de Participació Ciutadana.

d. El Regidor Delegat de Serveis Socials.

e. Un representant de cadascun dels grups polítics municipals.

f. Tres representants de les AMPAS, un d'infantil, un primària i un altre de secundària.

g. Dènou representants dels menors matriculats en Centre Escolars Públics de Sagunt, procurant la seua distribució equilibrada per sexes: 13 d'Educació Primària, entre l'alumnat de 2n i 3r cicle dels centres educatius i sis d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), entre l'alumnat dels centres educatius.

1. Un tècnic municipal de la Delegació de Joventut designat per la Presidència exercirà la Secretaria del Consell, que tindrà veu però no vot.

Reglament/Estatuts

Edicto Publicación BOPV


Consell Assessor del Patrimoni de la Humanitat

President

Sr. Josep Francesc Fernández Carrasco

Naturalesa

És un instrument essencial de caràcter participatiu, consultiu i assessor per a elaborar una candidatura perquè Sagunt siga declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO

Composició

El Consell Assessor del Patrimoni de la Humanitat actuarà en Ple i en Comissions Sectorials de Treball

El Ple del Consell Assessor del Patrimoni de la Humanitat de Sagunt estarà presidit per l'alcalde o regidor/a en qui delegue.

Formaran part del Ple del Consell, a més del seu president/a, representants dels col·lectius locals del patrimoni, representants de les universitats valencianes, del Consell Valencià de Cultura, de la Conselleria de Cultura i Educació, de l'Ajuntament de Sagunt i investigadors locals o persones que hagen destacat especialment per les seues aportacions històriques en relació amb Sagunt. Seran nomenats pel Ple municipal i serà secretari del Consell el secretari general de l'Ajuntament o funcionari en qui delegue.

3. Excepcionalment, i en ocasió de la celebració d'una sessió plenària en concret, el president podrà convidar a assistir, amb veu però sense vot, aquelles persones físiques o representants d'associacions que tinguen interés o coneixement especial sobre un assumpte específic que figure dins de l'ordre del dia. Celebrada aquesta sessió s'extingirà el dret d'assistència a les sessions del Consell.

Reglament/Estatuts

Veure Reglament


Consell Sectorial de la Formació Professional de Sagunt

Presidenta 

Sra. Maria José Carrera Garriga

Naturalesa:

Òrgan de participació sectorial i de caràcter consultiu, deliberatiu i de participació social, creat per a abordar tots aquells assumptes que, des de tots els òrgans corporatius, educatius i/o empresarials es considere necessari sotmetre en matèria de promoció, atenció i millora de la Formació Professional.  Aquest òrgan es marca com a objectiu impulsar una formació més qualificada en un marc d'innovació i millora de la qualitat educativa i com a recurs per a reduir l'abandó escolar, acompanyar i orientar als ciutadans en els moments de transició. Es configura així com una plataforma estable de treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics amb l'objectiu principal de fomentar la formació professional i la plena inserció laboral i professional de les persones joves de la ciutat.

Composició:

La seua composició és la següent:

a) El/la president/a, que serà l'alcalde/aqueix o regidor/a en qui delegue.

b) Regidor d'Educació, que  tindrà el càrrec de vicepresidència d'aquest. En el cas que la presidència recaiga en aquest regidor, la vicepresidència la tindrà el regidor delegat de Promoció Econòmica o Joventut.

c) Un representant titular i un altre suplent dels Instituts d'Educació Secundaria implantats al terme municipal, que estiguen vinculats amb la Formació Professional.

d) Un representant titular i un altre suplent de cadascun dels sindicats majoritaris de la localitat.

e) Un representat titular i un altre suplent de l'Associació d'Empresaris de Camp de Morvedre (ASECAM).

(Els representants així proposats per les mateixes associacions no podran tindre la condició de membres de la corporació)

·         Serà secretari/ària del Consell Sectorial de la Formació Professional el de l'Ajuntament de Sagunt o funcionari/ària en qui delegue que actuarà amb veu però sense vot.

1. El Consell disposarà dels òrgans següents:

a) La Presidència.

b) El Ple del Consell

Reglament/Estatuts

Edicto Publicación BOPV


Consell Escolar Municipal

President

Sr. José Manuel Tarazona Jurado

Naturalesa

El Consell Escolar Municipal del municipi de Sagunt (d'ara en avant CEMSA) és l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació democràtica en la programació i control de l'ensenyament no universitari per part la comunitat local de Sagunt. Entre les seues funcions es troben les establides com a consultives amb caràcter preceptiu en els assumptes i àmbit territorial que determinen els articles 13 i 14 del Text refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.

Composició

1. La Presidència, ho exerceix l'alcalde o persona en qui delegue.

2. La Vicepresidència, la nomena la presidència d'entre els membres del consell.

3. El Consell comptarà amb un secretari/a, triat/a d'entre els seus membres, així com un/a suplent en cas d'absència d'aquest.

4. Comissió Permanent (sense poder de decisió).

CEMSA funcionarà a través del Ple i Comissió Permanent.

Assistiran a les sessions plenàries amb veu però sense vot:

    a)      Un funcionari del Departament d'Educació efectuarà la convocatòria de les sessions en nom de la Presidència, prèvia consulta amb el secretari/a.

     b)      Aquelles persones que per la seua competència tècnica o responsabilitat en matèria educativa puguen emetre informes.​

Reglament/Estatuts:​

Edicte Publicació BOPV de Modificació del Reglament

Edicte Publicació BOPV


Consell Municipal de la Dona

President

Sr. Darío Moreno Lerga (ALCALDE)     

Naturalesa

Òrgan de participació de les diferents organitzacions de grups de dones per a canalitzar la seua promoció i formació en tots els àmbits de la societat, estudiant i fent proposades per a la resolució de les demandes, conflictes i situacions de discriminació amb les quals s'enfronta la dona en la societat. Es regeix pel que s'estableix en els seus Estatuts.

Composició:

El Consell estarà format per:

·         L'Alcalde-President de la Corporació o el Regidor/Regidora en qui delegue.

·         Un/a representant de cada grup polític amb representació municipal, amb independència del President.

·         Un/a representant de cada entitat, grup organitzat que treballen per l'alliberament de la dona, l'àmbit d'actuació de la qual correspon al Municipi de Sagunt.

·         L'equip tècnic compost per una Advocada, una Psicòloga, una Sexòloga i una Assistent Social.

·         Actuarà com a Secretari el que ho siga de la Corporació o funcionari en qui delegue.

 

Reglament/Estatuts:

Veure Estatuts 


Consell Econòmic i Social

President

Sr. Darío Moreno Lerga (ALCALDE)

Naturalesa

Òrgan consultiu d'estudi i assessorament referent a desenvolupament econòmic-social i política d'ocupació local, regulant-se pels Estatuts aprovats per acord de Ple de 28-04-92, que posteriorment van ser modificats per acord plenari de 29 de juny del 2000.

Composició

Els representants seran nomenats pel Ple Municipal, podent ser rellevats en qualsevol moment pel Ple a proposta de les seues organitzacions respectives; El Consell Econòmic i Social tindrà la següent composició:


      1.       Quatre vocals en representació dels sindicats majoritaris: (2 per UGT i  2 CCOO).

      2.       Quatre vocals en representació dels empresaris: (2 per *ASECAM i 2 pels comerciants).

    3.       Quatre vocals en representació dels interlocutors socials (1 per les Federacions de Veïns i Associacions de Consumidors; 1 en representació de les Caixes d'Estalvi; 1 en representació de *AVA/*ASCOSA); 1 en representació de la Confraria de Pescadors)

      4.       Tres representants de l'Ajuntament (el regidor delegat de Promoció Econòmica o persona en qui delegue; el regidor delegat d'Inversions i Obres Públiques o persona en qui delegue; El regidor delegat de la Presidència del Consell *Agrari o persona en qui delegue). 

      5.       El President del Consell Econòmic i Social serà l'Alcalde, o Regidor en qui delegue. Si no assistira cap d'aquests, la Presidència recaurà en el Regidor Delegat de Promoció Econòmica.

     6.       El Secretari del Consell Econòmic i Social que actuarà amb veu, però s8*in vot; serà el de l'Ajuntament o la persona en qui aquest delegue.

Reglament/Estatuts

Veure Estatuts ​


Consell Municipal de Medi Ambient

President

Sr. Darío Moreno Lerga (ALCALDE)

Naturalesa

Consell Municipal de Medi Ambient és un òrgan consultiu del govern i ple municipal, en els assumptes relacionats amb el medi ambient.

Composició

1. El Consell Municipal de Medi Ambient tindrà com a òrgans de funcionament els següents:

         a)    El ple del Consell.

         b)    Les comissions assessores.

El ple del Consell estarà integrat per la totalitat dels seus membres, presidit per el/la president/a i assistit pel secretari i els tècnics.

D'acord amb el règim d'organització i funcionament intern, el ple del Consell podrà crear comissions de treball per a tractar matèries específiques de competència del Consell, dels quals podran formar part, a proposta del ple, altres integrants pel seu especial coneixement, vinculació o interés en la matèria objecte de la comissió.

1. El ple del Consell Municipal de Medi Ambient estarà compost pels següents membres:

          ·          El/la president/a. L'alcaldessa o el regidor de Medi Ambient.

          ·          Un representant de la Federació Local de *AA.*VV.

         ·          6 representants de col·lectius ciutadans, inscrits en el Registre Municipal d'associacions  i, en les finalitats fundacionals de les quals, s'especifique la defensa del medi ambient o acrediten documentalment l'existència d'àrees de treball i responsables de medi ambient.

2. Seran membres del Consell amb veu però sense vot, els següents:

       ·         Secretari: Actuarà com a secretari del Consell, el secretari general de l'Excel·lentíssim Ajuntament o funcionari d'aquest, en qui delegue.

       ·          Personal tècnic, nomenat per el/la president/a del Consell entre els empleats de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt.

     ·        Comissió assessora externa. A les sessions del Consell podran assistir també, amb veu però sense vot, aquelles persones que es consideren adequades per raó de la seua competència o activitat en funció de les matèries que vagen a ser objecte d'examen.

Reglament/Estatuts

Edicte Publicació BOPV

 

INFORMACIÓ GENERAL CONSELLS SECTORIALES MUNICIPALS

Concepte

El Ple de la Corporació podrà acordar l'establiment de Consells Sectorials, la finalitat dels quals serà la de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en els assumptes municipals.

Composició

Els grups polítics no tindran representació en els Consells. En tot cas, cada Consell estarà presidit per un membre de la Corporació, nomenat i separat lliurement per l'Alcalde, que actuarà com a enllaç entre aquella i el Consell.​

Competències

Els Consells Sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i, si és el cas, proposta, en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d'activitat al fet que corresponga cada Consell.

Normativa aplicable

Art. 31.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de règim local de la Comunitat Valenciana.

Arts. 130 i 131 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Arts. 72-73 del Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.) BOP número 35, de data 11/02/2009. Suplement 1. Pàgina 25. Secció Municipis).

 

 

 
 

​ ​​​​​​​​​​