Inicia

Regidories Delegades

Delegacions actuals, funcions i normativa

En l'actualitat l'Alcalde ha conferit les següents​ Delegacions d'Àrea de Govern


​​Àrea de Modernització de l'Administració:
Regidora delegada Àrea de Govern: Sra. Maria José Carrera Garriga
Àmbits de direcció i supervisió:
-          Personal i Règim Interior.
-          Noves Tecnologies.
-          Gabinet de Comunicació.
-          SAIC i Serveis Generals.
-          Igualtat.
-          Participació Ciutadana.
-          Transparència.

Àrea d'Economia i Organització Municipal i delegació especial Tinença Alcaldia d'Almardà:
Regidor delegat Àrea de Govern: Sr. Josep María Gil Alcamí​
Àmbits de direcció i supervisió:
-          HISENDA:
·         Intervenció.
·         Gestió Tributària.
·         Tresoreria.
·         Recaptació.
-          Policia Local.
-          Protecció Civil.
-          Contractació.
-          Patrimoni Municipal.
 
Àrea de Promoció de la Ciutat:

Regidora delegada Àrea de Govern: Sra. Asunción Moll Castelló​

Àmbits de direcció i supervisió:
-          Promoció Econòmica i Industrial.
-          Turisme.
-          Comerç i Mercats (AFIC).
-          Platges.
-          Patrimoni Cultural i Industrial.
-          Festes.
-          Cultura Popular.
-          Agermanament.
 
Àrea de Benestar:
Regidor delegat Àrea de Govern: Sr. Francisco Alejandro Sotoca Ruiz
Àmbits de direcció i supervisió:
-          Serveis Socials.
-          Majors.
-          Habitatge.
-          Cooperació.
-          Sanitat i Consum.
-          Cementeris.
 
Àrea de Territori i Sostenibilitat i delegació especial tinent d'Alcaldia del Port de Sagunt:
Regidor delegat Àrea de Govern: Sr. Javier Raro Gualda​
Àmbits de direcció i supervisió:
-          Urbanisme.
-          Activitats.
-          Medi Ambient.
-          Mobilitat Urbana.
-          Manteniment.
-          Aigües.
 
Àrea de Cultura, Educació i Oci i delegació especial tinent d'Alcaldia de Baladre:
Regidor delegat Àrea de Govern: Sr. Guillermo Sampedro Ruiz
Àmbits de direcció i supervisió:​
-          Esports.
-          Joventut i Infància.
-          Cultura.
-          Memoria Històrica i Democràtica.
-          Educació.
-          Universitat Popular.
-          Archius i Biblioteques.
-          Promoció del Valencià.

 

Així mateix, l'Alcalde ha conferit les següents delegacions especials:

-          Personal i Règim Interior.
-          Promoció Econòmica i Industrial.
-          Agermanament.
-          Actividats.
-          Joventut i Infància.
-          Patrimoni Cultural i Industrial.
-          Memoria Històrica i Democràtica.
-          Habitatge.
-          Urbanisme.
-          Contractació.
-          HISENDA:
·         Intervenció.
·         Gestió Tributària.
·         Tresoreria.
·         Recaptació.
-          Mobilitat Urbana.
-          Festes
-          Cultura Popular.
-          Cultura.
​​-          Participació Ciutadana.
-          Patrimoni Municipal.
-          Comerç i Mercats (AFIC).
-          Noves Tecnologies.
-          Manteniment.
-          Aigües.
-          Serveis Socials.
-          Majors.
-          Policia Local.
-          Protecció Civil.
-          Turisme.
-          Esports.​
-          Sanitat i Consum (OMIC).
-          Cementeris.
-          Salut Laboral.​
-          Educació.
-          SAIC i Serveis Generals.
-          Transparència.
-          Cooperació.
-          Universitat Popular.
-          Promoció del Valencià.
-          Platges.
-          Arxius i Biblioteques

   

Concepte

L'Alcalde pot efectuar delegacions genèriques de les seues atribucions, a excepció d'aquelles que són indelegables, en els membres de la Junta de Govern, i efectuar delegacions especials en qualsevol regidor encara que no siga membre d'aquella.

Són regidors delegats d'Àrea de Govern aquells regidors membres de la Junta de Govern Local als quals l'Alcalde assigne funcions de direcció, planificació o coordinació política, sense perjudici de les atribucions que els corresponguen com a membres de la Junta de Govern Local i de les altres competències que els deleguen l'Alcalde o la Junta de Govern Local.

Les delegacions d'àrea o genèriques es referiran a una o diverses àrees o matèries determinades, i podran comprendre tant la facultat de direcció dels serveis corresponents com la de la seua gestió, inclosa la facultat de resoldre per mitjà d'actes administratius assumptes que afecten tercers.

Competències

Tindran les atribucions que s'especifiquen en el respectiu Decret de delegació, i les exerciran d'acord amb el que es preveja.

Les delegacions especials conferides comprenen la facultat de direcció interna i gestió de l'àrea en general, o del servei de què es tracte respectivament, exclosa la facultat de dictar actes administratius que afecten tercers.

Els Regidors delegats respondran de la seua gestió directament davant l'Alcalde.​

Normativa

 

 

​ ​​​