Inicia

Junta de Portaveus

Composició, funcions i normativa

GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE: 

      Portaveu titular: Javier Raro Gualda 


 
Portaveu titular: Manuel González Sánchez 

Portaveu titular: Sergio Muniesa Franco 

Portaveu titular: Guillermo Sampedro Ruiz 
 
Portaveu titular: Salvador Montesinos Zamorano 

Portaveu titular: Alejandro Vila Polo 

Concepte
La Junta de Portaveus es constituïx com a òrgan complementari de l'Excm. Ajuntament de Sagunt.
La Junta de Portaveus tindrà sempre caràcter d'òrgan complementari i deliberant, en les seues sessions no s'adoptaran acords ni resolucions amb força d'obligar davant de tercers.
Composició
Estarà integrada, sota la presidència de l'Alcalde, pels portaveus dels Grups Polítics Municipals. A les sessions de la Junta de Portaveus assistirà el secretari general de la Corporació o funcionari que li substituïsca.
Competències
1. La Junta de Portaveus té com a funcions:
a)      Tractar amb l'Alcalde assumptes que afecten el Govern i Administració del Municipi.
b)      Preparar les sessions ordinàries de l'Ajuntament Ple.
c)       Sol·licitar al Defensor del Ciutadà informes extraordinaris en aquells supòsits que ho estime oportú.
2. Les sessions de la Junta tindran com a objecte:
a)      Facilitar a l'Alcalde informació dels assumptes que vagen a figurar en l'orde del dia de les sessions ordinàries de l'Ajuntament Ple, perquè l'Alcalde resolga definitivament l'orde del dia de la sessió.
b)      Coneixement per l'Alcaldia de les preguntes que els portaveus vagen a formular en les sessions de l'Ajuntament Ple, i que en tot cas hauran de presentar-se per escrit abans de la convocatòria.
c)       Presentar propostes la inclusió de les quals en l'orde del dia és potestativa de l'Alcaldia.
d)      Qualsevol altre assumpte que per l'Alcaldia es considere convenient sotmetre a coneixement i paréixer de la Junta.
Normativa aplicable
Art. 136 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de règim local de la Comunitat Valenciana.

Arts 69-71 del Reglament Orgànic Municipal (BOP número 35, de data 11/02/2009. Suplement 1. Pàgina 25. Secció Municipis).

 

 

 

​