Navega cap amunt
Inicia

La Junta de Govern Local

Composició, funcions i normativa

Són membres de la Junta de Govern Local:


President
Sr. Darío Moreno Lerga​ (ALCALDE) 
Membres
Concepte
La Junta de Govern existeix en els municipis amb població de dret superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho dispose el seu Reglament Orgànic o així ho acorde el Ple de l'Ajuntament.
Composició
Està integrada per l'Alcalde, que la presideix, i Regidors denominats lliurement per ell com a membres d'aquesta. El nombre de Regidors membres, no podrà ser superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació.
Competències
És atribució pròpia i indelegable de la Junta de Govern, l'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seues funcions.
Així mateix, la Junta exercirà les atribucions que li deleguen l'Alcalde, el Ple i aquelles que expressament li assignen les lleis.
Calendari​
La Junta de Govern celebrarà sessió ordinària totes les setmanes a les nou hores de cada divendres no festiu.
Normativa
Arts. 37 i 38 del Reglament Orgànic Municipal (BOP núm. 35, de data 11/02/2009. Suplement 1. Pàgina 25. Secció Municipis)​.

 

 
​​​​​​